SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/014 | 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.

Intézmény logo

Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Ösztöndíj

Ösztöndíj

A 2020. január 1-től hatályos új szakképzési törvény (2019, évi LXXX. törvény a szakképzésről, a továbbiakban: Szkt.), és annak végrehajtási rendelete (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, a továbbiakban: Vhr.) a tanulók számára nem csak a képzés szerkezetében, tartalmában és intézményrendszerében, de a tanulói juttatások és ösztöndíj rendszer tekintetében is jelentős változásokat hozott.

Ezek a juttatások első alkalommal a 2020/2021-es tanévtől tanulmányaikat megkezdő tanulókra vonatkoznak, azt követően pedig felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre (Szkt. 125. § (2) bekezdés).

Juttatásokkal kapcsolatos információk:

 • A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint:
 1. a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,
 2. b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,
 3. c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra

jogosult.” (Sztv. 59. § (1)-(2) bekezdés)

 • Az ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.” (Vhr. 170. §)
 • „Az ösztöndíj havonkénti összege:
 • a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka,
 1. b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 2. ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
 3. bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 4. bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 5. bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a)55 Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

(3)56 Az ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.” (Vhr. 171. §)

 • Az egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának
 1. a) nyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van,
 2. b) száztíz százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van,
 3. c) száznegyvenöt százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van,
 4. d) száznyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.” (Vhr. 172. §)
 • „A rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján elnyerhető támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki
 1. a) hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
 2. b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke a támogatás alapjának húsz százaléka.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya fennállásáig jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.” (Vhr. 173. §)

 • „Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére gondoskodik.” (Vhr. 174. §)
 • „Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.” (Vhr. 175. §)
 • A rendvédelmi szakképző intézmény tanulója a rendes ösztöndíj mellett külön rendvédelmi ösztöndíjra is jogosult (Szkt. 175-177. §)

Azon tanulókra, akik 2020. szeptember 1-től 10. vagy annál magasabb évfolyamra járnak (2020. május 31-ét megelőzően létesítettek tanulói jogviszonyt), a korábban hatályos jogszabályok vonatkoznak többek között a tanuló juttatások tekintetében is (Sztv. 125. § (3) bekezdés).

Fentiek értelmében tehát továbbra is jogosultak lehetnek Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra a Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve. Erről részletesebb tájékoztató a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján olvasható, illetve az érintett tanulók iskolájukban kapnak tájékoztatást.

Juttatások 2022-ben a szakképzésben tanulóknak

Érvényes: 2022. augusztus 31-ig

 

Érvényes: 2022. szeptember 1-től

Ösztöndíj igazolás igénylés

Az igazolást a szülő/gondviselő által aláírt hivatalos kérelem, valamint az igazolást kérő hivatalos határozat/végzés másolata alapján a tanuló adatainak feltüntetésével (név, anyja neve, szül. hely, idő, oktatási azonosító, lakcím, oktatási intézmény megnevezése, igazolással érintett időszak), annak beérkezését követően tudja az NSZFH kiállítani.

Az ösztöndíj igazolással kapcsolatos kérelmet (eredeti aláírással) és a határozatot/végzést

 • postai úton a 1437 Budapest, Pf. 761. címre „Támogatási Főosztály – Ösztöndíj Csoport” megjelöléssel szükséges megküldeni, vagy
 • az oktatási intézményen keresztül elektronikus úton az ugyfelszolgalat@nive.hu e-mail címre megküldve kérvényezni,

ezt követően az NSZFH a kérelmező lakcímére küldi meg a kért hivatalos igazolást.


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola

4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.

Telefon: +3652570532

E-mail: titkarsag@csiha.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/014


2024Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola